• Reklam
Reklam
Dilara TANIRLI

Dilara TANIRLI

Hukukçu gözüyle

OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDİR 

30 Mayıs 2023 - 12:27

Olağanüstü zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması 4271 Sayılı Türk Medeni Kanunu madde 713’te düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesine göre
“Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. “
Bu anlamda ilk olarak aranan koşul taşınmazın tapu kütüğüne kaydının olmamasıdır. Tapu kütüğüne hiç kaydı olmayacağı gibi yapılmış kayıttan malik anlaşılmıyor ise veya malik hakkında gaiplik kararı verilmiş ise ilgili taşınmaz olağanüstü zamanaşımı ile kazanıma uygundur. Bununla birlikte ancak özel mülkiyete tabi taşınmazlar zamanaşımı ile kazanıma uygundur kamuya ait taşınmazlar zamanaşımı ile kazanılamaz.

Türk Medeni Kanunu madde 713 olağanüstü zamanaşımı ile kazanım için bir diğer şartı zilyetlik olarak öngörmüştür. Bir kişi mülkiyete konu taşınmaz üstünde malik sıfatıyla yirmi yıl davasız ve aralıksız zilyetlik sürdürmüş olmalıdır. Söz konusu zilyetliğin malik sıfatıyla olup olmadığı hususunda zilyetlik sahibi ispat yükü altındadır. Zilyetlik fiili bir durum olup, malik sıfatıyla olduğunun ispatı için her türlü ispat aracı kullanılabilir. Uygulamada genel olarak kişinin taşınmazı sahiplenmiş olması, adına elektrik, doğalgaz vb abonelikler açtırması malik sıfatını ispatlar nitelikte kabul edilir. Bu şekilde zilyetlik şartını taşıyan kişiler aynı şartlara sahip önceki zilyedin zilyetlik süresini kendi zilyetlik süresine ekleyebilir. Miras durumunda miras bırakanın davasız aralıksız devam ettirdiği süreyi mirasçılar kendi sürelerine ekleyebilirler tekrar en baştan yirmi sene beklenmesine gerek yoktur.

Olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyetini kazanmak isteyen kişi taşınmazın kendi adına tescilini dava yoluyla sağlayacaktır. Açılacak tescil davasının, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılması gerekmektedir. Davanın devamında mahkeme tarafından davanın konusunu gazetede bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa yayınlanması gerekmektedir.  İlgililer son ilandan itibaren üç ay içinde itiraz hakkına sahiptir. İtiraz edilmemesi veyahut edilen itirazın mahkeme tarafından reddedilmesi halinde olağanüstü zamanaşımı ile kazanım şartları oluşacak ve ilgili taşınmaz davacı zilyet adına tescil edilecektir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum